Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер 22.05.2019 со примена од 20.11.2019
Образец-ЖАЛБА-word-2020 (2)
Образец-на-Барање (1)
Статутарна одлука за измена и дополнување на статут

Јавни Набавки

Набавки од мала вредност_компјутерска опрема_интерактивни табли за училиштето (1)
Набавки од мала вредност_РЕЗЕРВАЦИЈА И НАБАВКА НА АВИОНСКИ БИЛЕТИ (2)
Годишен извештај 2021
Годишен план за јавни набавки 2022

Организациона структура

1 измена систематизација Кочо Рацин
2 измена на систематизација Кочо Рацин
3 измена на систематизација Кочо Рацин
4 измена на систематизација КОНЕЧНА Кочо Рацин 2 пратено од МИОА
5 измена на систематизација Кочо Рацин (1)
6 измена на систематизација Кочо Рацин (1) Корегирана по втор пат
ОРГАНОГРАМ Кочо Рацин 2015
систематизација Кочо Рацин
внатрешна организација
СПИСОК ВРАБОТЕНИ 2021-2022

Закони за основно образование и наставници

Закон за основно образование
Закон за наставници 

Квартален и финансиски план

Квартален план 2022 KR
ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 785-20 (5) 
ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 903 -2022
ФИНАНСИСКИ ПЛАН 785-16- 2022
ФИНАНСИСКИ ПЛАН 787 – 2022

Решение за Информации од јавен карактер

Решение за лица од ИЈК
Листа на ИЈК