Предметни наставници

Реден број Име и презиме Одделенски раководител Предмет
1. Менка Трепалковска македонски јазик
2. Катица М. Христовска физика, математика
3. Мирјана Стојменовска
4. Славица Мирчевска македонски јазик
5. Зорица Насевска математика
6. Маргарита И. Павлова историја
7. Горан Ѓорѓиевски Физичко и здравствено образование
8. Ирена Попова Физичко и здравствено образование
9. Јасмина Апостолова хемија, природни науки
10. Наташа Д. Митрова музичко образование
11. Весна Бојаџиева математика
12. Катерина Музелова англиски јазик
13. Цветанка Тасевска информатика, иновации
14. Билјана Црвенова англиски јазик
15. Викторија Кузмановска англиски јазик
16. Марина Гроздановска географија
17. Марта Јордановска биологија
18. Бранка Димевска граѓанско образование, историја
19. Иван Димовски техничко образование
20. Снежана Шумковска ликовно образование, проекти од ликовна уметност, администратор за ЕМИС
21. Ружа Стојковиќ етика на религиите
22. Сања Крстиќ македонски јазик
23. Горица Бошковска етика
24. Наташа Велковска географија