Предметни наставници

Реден број Име и презиме Одделенски раководител Предмет
1. Ирена Костовска Македонски јазик
2. Катица М. Христовска Физика, математика
3. Катарина Миновска  Германски јазик
4. Славица Мирчевска Македонски јазик
5. Зорица Насевска Математика
6. Маргарита И. Павлова Историја
7. Горан Ѓорѓиевски Физичко и здравствено образование
8. Ирена Попова Физичко и здравствено образование
9. Јасмина Апостолова 6a Хемија, природни науки
10. Наташа Д. Митрова Музичко образование
11. Весна Бојаџиева 9a Математика
12. Катерина Музелова Англиски јазик
13. Цветанка Тасевска Информатика, иновации
14. Билјана Црвенова Англиски јазик
15. Иванка Карапеева Англиски јазик
16. Марина Гроздановска  7в Географија
17. Ирина Шорева Биологија
18. Бранка Димевска Граѓанско образование, историја
19. Иван Димовски Техничко образование
20. Снежана Шумковска  8а Ликовно образование, проекти од ликовна уметност, администратор за ЕМИС
21. Марија Костовска Вештини за живеење, Класична култура во европската цивилизација
22.
23.
24.