Училишен одбор

Основното образование е задолжително, трае девет години и се организира во три воспитно-образовни периоди: од прво до трето одделение, од четврто до шесто одделение и од седмо до деветто одделение ( чл. 4 од Законот за основно образование, Сл. Весник на РМ бр. 103/2008 година ).

Членови на училишен одбор (име и презиме)

1) Претставници од наставниците, стручните соработници и воспитувачите:
– Горан Ѓорѓиевски
– Славица Силјановска
– Марина Гроздановска

2) Претставници од советот на  родители:
– Александра Јанева – претседател
– Симона Трајковска – заменик претседател
– Бранкица Јосифовска

3) од МОН (Влада на РМ)
– Моника Петрова Велјанова

4) Претставник од Советот на Општина Центар:
– Даниела Бавчанџи

Членови на совет на родители (име и презиме)

– Иванка Иваноска
– Оливера Николовска
– Слободанка Алексовска
– Илија Наков
– Мартин Талевски
– Елена Костовска
– Лидија С. Кумев
– Маргица Порчу
– Слаѓана Јаќимовиќ
– Станислава Павковиќ
– Александра Јанева
– Бранко Аџигогов
– Благуна Дуганова Петрушева
– Ненад Јовчевски
– Моника Силјановска
– Калин Бабушку
– Софија Стојков
– Весна Стојковска
– Александар Илиев
– Билјана А. Богдановска
– Убавка Исијаноска
– Олга Ортакова
– Зоран Јанчевски
– Елеонора Јовановиќ
– Маријан Поњавиќ
– Соња Јаневска

Стручни активи (видови)

• Природно- математички актив
• Општествено- јазичен актив
• Актив на одделенски настаници

Одделенски совети (број на наставници)

46

Членови на ученичка заедница (број на ученици)

20

Членови на еко-одбор (број)

54