Одделенски наставници

Реден број Име и презиме на наставник Паралелка
1. Весна Мораитова  и Сузана Стојаноска
2. Славица Силјановска и Валентина Зафировска
3. Гордана Богоевска и Виолета Лесанска IIа
4. Гордана Јаневска и Снежана С. Трајковска IIб
5. Габриела Апостолска и Радмила Страшевска IIIа
6. Валентина Петровска и Диана Марковски IIIб
7. Душанка Димевска и Даринка Петрова IVа
8. Александар Тошевски и Билјана Денкова IVб
9. Елена Петровска Новаковска и Наталија Петрова IVв
10. Катерина Вукашиновски
11. Лена Смилевска
12. Светлана Симјаноска