Активности на ученици

 На ден 16.03.2022 учениците од деветите одделенија заедно со наставничките по биологија и хемија Ирина и Јасмина присуствуваа на отворен час по биологија и информатика во ПСУ Алгоритам, Скопје. Учениците на часот по биологија имаа можност да погледнат и да учествуваат во дисекција на лигња, додека на часот по информатика програмираа мини робот и гледаа низ 4д очила.

При денешната посета нашите ученици стекнаа нови знаења и искуства

smart

smart

smart

smart

                                         

 

Немаме Резервна планета 

Резервна планета

Изработил: Горазд Чучков 6в
Ментор: Менка Трепалковска                                                               

 

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Главна цел на програмата за унапредување на здравјето е формирање на психички, физички и социјално здрава личност, способна да се грижи за своето здравје, здравјето на своето семејство и здравјето на поблиската околина.

Стручните соработници во соработка со одделенските раководители и наставникот по биологија во своите програми за работа реализираа содржини  за здравствена едукација, здрава исхрана, грижа за личната хигиена и хигиената на училиштето и работилници за унапредување на здравјето.

Грижата на  здравјето на учениците во текот на првото полугодие од учебната 2017/2018 година опфати и реализација на програма за вакцинација на учениците, систематски прегледи и прегледи на забите.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
Активност Време  на реали-зација Реализатор Извори

Ресурси

Методи  и постапки

при реализациjа

Очекувани

Ефекти

Организирање исхрана за учениците од I-IV  и ужина за учениците   V-IX  одделение 09-12.2017 Домаќин

Одделенски раководители Совет на родители

Договори склучени со набавувачи на ужинка

 

Реализација на оброк во договор со опслужуваќ за приготвување на храна Подобрување на општата психофизичка и здравствена состојба на учениците
Осигурување на учениците 10. 2017

 

Комисија за осигурување

Одделенски раководители

Секретар

Договор склучен со осигурителна компанија

Записник

Состаноци со советот на родители Надомест при евентуални повреди
Редовно одржување на хигиената на училници, ходници и училишен двор

 

09.2017 –

12.2017

Технички кадар,

Домаќин

Хаус мајстор

Прибор и средства за хигиена Ученици

Наставници

Вработени во училиштето

Одржување на хигиената во училиштето на високо ниво
Редовни прегледи  на личната хигиена на учениците 09.2017 –

12.2017

Одделенски раководители Дневници Реализација на редовните прегледии за лична хигиена Подобрување на личната хигиена и здравјето на учениците
Едукација за орално здравје

„Градба и функција на орална празнина за учениците од I, IV одд

 

 

09.10.2017

10.10.2017

 

 

Детска превентивна стоматологија при поликлиника

– Идадија

Дневници

 

Презентација

Разговор за тема

Дискусија

Интеракција

 

Контрола, мотивација за одржување на орална хигиена кај децата
Систематски прегледи и залевања на учениците од VII одделение 18.09 – 22.09. .2017 Детска превентивна стоматологија при поликлиника

– Идадија

Здравствени картони, Здравствени легитимации Дневници Стоматолошка ординација

Употреба на залевач по утврден протокол

Едукација на учениците и родителите за време на посетата

Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете
Систематски  преглед на учениците од VI одделение 22 – 24.11.2017

 

Детска превентивна стоматологија при поликлиника

– Идадија

Здравствени картони, Здравствени легитимации Дневници Стоматолошка ординација

Употреба на залевач по утврден протокол

Едукација на учениците и родителите за време на посетата

Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете
Систематски прегледи и залевања на забите за учениците од V одделение 27 – 29.11.2017 Детска превентивна стоматологија при поликлиника

– Идадија

Здравствени картони, Здравствени легитимации Дневници Стоматолошка ординација

Употреба на залевач по утврден протокол

Едукација на учениците и родителите за време на посетата

Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете
 

Систематски прегледи и имунизација на учениците: вакцинација според календар на имунизација на Министерство за здравство

06.09.2017

 

 

 

Ординацијата за превентивна здравствена заштита на училишни деца  – поликлиника Бит Пазар Здравствени картони, Здравствени легитимации  

IX одд.   Di-Te, Polio

Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете
 

Систематски прегледи и имунизација на учениците: вакцинација според календар на имунизација на Министерство за здравство

 07.09 2017

 

 

 

 

Ординацијата за превентивна здравствена заштита на училишни деца  – поликлиника Бит Пазар Здравствени картони, Здравствени легитимации  

II одд. Di-Te, Polio

 

 

Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете
 

Систематски прегледи и имунизација на учениците: вакцинација според календар на имунизација на Министерство за здравство

30 -31.10. 2017

 

 

 

 

Ординацијата за превентивна здравствена заштита на училишни деца  – поликлиника Бит Пазар Здравствени картони, Здравствени легитимации  

I одд. MRP

 

Успешно следење и унапредување на психофизичкиот развој на личноста на училишното дете
Едукативно предавање на тема „Заштита од загаден воздух“ 01.12.2017

 

 

Струлни лица од општина центар

Одделенски дневник Презентација

Разговор за тема

Дискусија

Интеракција

 

Зголемување на свеста за заштита од загаден воздух