Додатна и дополнителна настава

Распоред  на часови за дополнителна и додатна настава за месец декември 2023 год.
Предметна настава

бр Име и презиме Наставен предмет Додатна настава Дополнителна настава
Ден час Ден час
1 Ирена Костовска Македонски јазик Петок 5 Понеделник 7
2 Славица Мирчевска Македонски јазик вторник 7 среда 7
3 Зорица Насевска Математика понеделник 7 понеделник 8
4 Весна Бојаџиева Математика понеделник 6 понеделник 7
5 Цветанка Тасевска ТО и Информатика

Иновации

понеделник 7 среда 7
6 Катерина Музелова Англиски јазик среда 6 среда 7
7 Билјана Црвенова Англиски јазик понеделник 8 понеделник 8
8 Весна Попадиновски Англиски јазик четврток 5 понеделник 6
9 Катица М. Христовска Физика

Математика

Четврток 8 вторник 8
10 Јасмина Апостолова Хемија,

Природни науки

среда 7 вторник 8
11 Марина Гроздановска Географија петок  5 петок 6
12 Ирина Шорева Биологија

Природни науки

вторник 7 среда 7
13 Маргарита И. Павлова Историја вторник 7 вторник 8
14 Бранка Димевска Граѓанско образование четврток 8 четврток 9
15 Иван Димоски Техничко образование петок 5 петок 6
16 Наташа Д. Митрова Музичко образование петок 7 четврток 7
17 Снежана Шумковска Ликовно образование среда 8 понеделник 6
18 Јане Боровски Физичко  здравствено образование четврток 7 петок 5
19 Горан Ѓорѓиевски Физичко  здравствено  образование среда 8 четврток 8
20 Дејан Ѓурчиновски Физичко  здравствено  образование вторник 6 вторник 7
21

22

Катарина Миновска

Моника Јанева

Германски јазик

Физичко  здравствено  образование

четврток

понеделник

6

6

понеделник

понеделник

7

7

Распоред  на часови за дополнителна и додатна настава за месец декември 2023 год.

Одделенска настава

одделение наставник дополнителна додатна
I-A Наталија Петрова

Викторија Николовска

 

Среда – 5 час

 

Четврток -5 час

I-Б Сања Мерџановска

Даниела Апостолска

 

Вторник – 5 час

 

Четврток-5 час

I-В Катерина Вукашиновски

Билјана Миловановска

 

Вторник -6 час

 

Четврток -6 час

II-А Габриела Апостолска

Анета Гогушевска

 

Вторник -5 час

 

Среда -5 час

II-Б Диана Марковски

Јулијана К.Манче

 

Вторник-5 час

 

Среда-5 час

II-В Сузана Стојановска

Валентина Зафировска

 

Понеделник – 5 час

 

Четврток – 5 час

III-A Радмила Страшевска

Маја Петревска

 

Понеделник – 5 час

 

Вторник – 5 час

III-Б Александар Тошевски

Валентина Петровска

Понеделник – 5 час Вторник – 5 час
III-В Даринка Петрова

Елена Јордановска

IV-А

IV-Б

V- A

V- Б

Билјана Денкова

Виолета Лесанска

Славица Силјановска

Весна Мораитова

Вторник – 6 час

Петок – 6 час

Понеделник – 6 час

Понеделник – 6 час

 

Среда – 6 час

Среда – 6 час

Четврток – 6 час

Четврток – 6 час