Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер 22.05.2019 со примена од 20.11.2019
Образец-ЖАЛБА-word-2020 (2)
Образец-на-Барање (1)
Статутарна одлука за измена и дополнување на статут    

 

Јавни Набавки

Набавки од мала вредност_компјутерска опрема_интерактивни табли за училиштето (1)
Набавки од мала вредност_РЕЗЕРВАЦИЈА И НАБАВКА НА АВИОНСКИ БИЛЕТИ (2)
Годишен извештај 2021
Годишен план за јавни набавки 2022
Годишен извештај 2022 година
План за јавни набавки
Годишен извештај 2023

Организациона структура

1. Измена систематизација Кочо Рацин
2. Измена на систематизација Кочо Рацин
3. Измена на систематизација Кочо Рацин
4. Измена на систематизација КОНЕЧНА Кочо Рацин 2 пратено од МИОА
5. Измена на систематизација Кочо Рацин (1)
6. Измена на систематизација Кочо Рацин (1) Корегирана по втор пат
7.ОРГАНОГРАМ Кочо Рацин 2015
8. Систематизација Кочо Рацин
9. Внатрешна организација
10. СПИСОК ВРАБОТЕНИ 2021-2022
11. Етнички кодекс ООУ„Кочо Рацин“
12.
Список на вработени 2022
13. П
ротокол за спречување и постапување во случај на насилство

Закони за основно образование и наставници

Закон за основно образование
Закон за наставници 

Квартален и финансиски план

Квартален план 2022 KR
ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 785-20 (5) 
ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 903 -2022
ФИНАНСИСКИ ПЛАН 785-16- 2022
ФИНАНСИСКИ ПЛАН 787 – 2022   

Квартален план 2023
ФИНАНСИСКИ ПЛАН 785-20 -2023

ФИНАНСИСКИ ПЛАН 903 – 2023 одобрен од Општина
ФИНАНСИСКИ ПЛАН 787 – 2023 одобрен од Општина

Решение за Информации од јавен карактер

Решение за лица од ИЈК
Листа на ИЈК

Барања и одговори за Информации од јавен карактер

2021 Барање бр.1 за ИЈК
2021 Одговор на барање бр.1 за ИЈК
2021 Барање бр.2 за ИЈК
2021 Одговор на барање бр.2 за ИЈК
2022 Барање бр.1 за ИЈК
2022 Одговор на барање бр.1 за ИЈК
2022 Барање бр.2 за ИЈК
2022 Одговор на барање бр.2 за ИЈК
2022 Барање бр.3 за ИЈК
2022 Одговор на барање бр.3 за ИЈК
2023 Барање за ИЈК бр.1-23
2023 Барање за ИЈК бр.2-23
2023 Барање за ИЈК бр.3-23