Совет на родители

– Иванка Иваноска
– Оливера Николовска
– Слободанка Алексовска
– Илија Наков
– Мартин Талевски
– Елена Костовска
– Лидија С. Кумев
– Маргица Порчу
– Слаѓана Јаќимовиќ
– Станислава Павковиќ
– Александра Јанева
– Бранко Аџигогов
– Благуна Дуганова Петрушева

– Ненад Јовчевски
– Моника Силјановска
– Калин Бабушку
– Александар Јарчевски
– Весна Стојковска
– Александар Илиев
– Билјана А. Богдановска
– Убавка Исијаноска
– Олга Ортакова
– Зоран Јанчевски
– Елеонора Јовановиќ
– Маријан Поњавиќ
– Соња Јаневска